24.01.2013 kath. Frauen & Mütter

 


150 Mann un en Fahn vürrendraan...

Alle Krade dieser Welt...

Hupi met de dicke Trumm

Joy met de Fahn'

Verleihung unseres Ordens an Tinni Fielenbach - Gründungsmitglied des "Birker Wönk"Der Orden für unsere Hoffotografin Margret

warm up im Basislager

Ordenverleihung an Doris

Schwaadlöffel

Manöverkritik